CREATIEF.EFFECTIEF.DOELGERICHT!

ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN d.d. 20 Januari


Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder, opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: Robin Ramkisoensingh, handelend onder de naam MARKER Consulting, MRKR Consulting (hierna aan te duiden als MARKER) en de term tussenkomstbureau of derden: de organisatie die werkzaamheden verricht voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.


1.Toepasselijkheid

1.1De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden afkomstig van respectievelijk uitgevoerd door MARKER, alsmede op alle overeenkomsten en verbintenissen tussen MARKER en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgevers, voorde uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


2. Grondslag offertes/aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Offertes van MARKER zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

2.2 De opdrachtgever staat ervoor in dat zij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.3 MARKER zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.4 Offertes van MARKER zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

2.5 De door MARKER uitgebrachte offertes of aanbiedingenzijn geldig tot 14 dagen na de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders door MARKER vermeld of met MARKER is overeengekomen.


3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en MARKER komt tot stand op het moment dat de voor akkoord ondertekende overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging door MARKER is ontvangen, dan wel door feitelijke aanvang door MARKER zonder direct protest voor opdrachtgever.

3.2 De opdrachtbevestiging of offerte van MARKER, ondertekend door de opdrachtgever of niet, geeft behoudens andersluidend bewijs de inhoud van de overeenkomst weer.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.


4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

4.1Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten, welke MARKER overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Waar van toepassing teneinde de uitvoering van de opdracht goeden zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen, zullen demedewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, tijdig ter beschikking van MARKER worden gesteld.

4.3 Voorts zal door de opdrachtgever een contactpersoon als aanspreekpunt in alle aangelegenheden betreffende de overeenkomst worden aangewezen.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MARKER ter beschikking gestelde gegevens, documenten en medewerkers, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.5 Tenzij anders overeengekomen stelt de opdrachtgever aan MARKER waar van toepassing de voor de werkzaamheden benodigde ruimte met bijbehorende faciliteiten kosteloos ter beschikking.

4.6 MARKER heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan voorgaande verplichtingen heeft voldaan.

4.7 MARKER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MARKER is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.8 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.9 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.


5. Uitvoering van de opdracht, inspanningsverbintenis

5.1 MARKER bepaalt –in overleg met de opdrachtgever –de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2. Gezien de aard van de werkzaamheden kan MARKER zich er slechts toe verbinden dat zij zich op een zorgvuldige, professionele en betrokken wijze zal inspannen het in de opdracht geformuleerde resultaat te bereiken. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. MARKER verplicht zich tot een toereikende informatieverstrekking aan de opdrachtgever.

5.3 MARKER kan pas dan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de meer-werkzaamheden, schriftelijk toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

5.4 Indien MARKER derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiële werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de opdrachtgever.


6. Honorarium

6.1 Het honorarium van MARKER berust op een uurtarief, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bij de bepaling van het honorarium te hanteren grondslag wordt gevormd door de aan de opdrachten bestede hoeveelheid arbeid. Overige voor de uitvoering van de overeenkomst door MARKER noodzakelijk geachte kosten zoals reis-en verblijfkosten, aanschaf van informatie en materialen, worden indien van toepassing naast het uurtarief volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende uurtarief van MARKER, zoals door MARKER en/of tussenkomstbureau schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. Voor zoverniet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de bedragen altijd exclusief btw. Het honorarium van MARKER is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.


7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Het honorarium en de kosten, zoals in artikel 6 genoemd, worden maandelijks, dan wel indien aldus schriftelijk overeengekomen, bij afronding van specifieke opdrachten (fasen) bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Nadrukkelijk; MARKER is, waar van toepassing, gerechtigd haar werkzaamheden door middel van voorschot(ten) in rekening te brengen voorafgaand aan de aanvang van haar werkzaamheden. De inrekening gebrachte voorschotten worden door Opdrachtnemer in mindering gebracht op de volgende of op de einddeclaratie.

7.2 Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of schuldverrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van MARKER.

7.3 Betaling dient te geschieden in Euro valuta door overmaking ten gunste van het door MARKER op de factuur vermelde naam en bankrekeningnummer.

7.4 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. MARKER is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van MARKER,vanaf de vervaldag van de factuur de opdrachtgever rente inrekening te brengen van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een maand gerekend, tot op de datum van algehele voldoening.

7.5 In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

7.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die MARKER maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Indien MARKER invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten bedrage van € 15% met een minimum van € 120,00 per openstaande factuur ten laste van deopdrachtgever, onverminderd het recht van MARKER de werkelijke kosten te verhalen.

7.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van MARKER daartoe aanleiding geeft, is MARKER gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door MARKER te bepalenvorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is MARKER gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan MARKER uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.9 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).


8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdrachten/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden ofte wijzigen. 8.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal MARKER dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal MARKER de noodzakelijk aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk va structurele aard, zal MARKER daaromtrent zo spoedig mogelijk in overleg met de opdrachtgever treden. Artikel 5 blijft onverminderd van kracht.


9. Aantallen, termijnen en Lever(data)

9.1 Opgave van de aantallen, termijnen of leverdata van MARKER zijn gebaseerd op de door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie.

9.2 De door MARKER afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende overschrijding door MARKER is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.


10. Overmacht

10.1 Tijdens overmacht (een niet aan MARKER toerekenbare oorzaak) worden de verplichtingen van MARKER opgeschort.

10.2 Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt en nakoming van de verplichtingen door MARKER niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonderdat erin dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3 Indien MARKER bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.

10.4 Onder overmacht in de zin van dit artikel zal onder andere zijn inbegrepen stakingen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van MARKER, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, een en ander zowel als deze voorkomen bij het bedrijf van MARKER als bij haar toeleveranciers respectievelijk de derden waarvan MARKER bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

10.5 MARKER heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid, die nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.


11. Reclamatie

11.1 Reclamaties met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/ of de verzonden facturen dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen veertien dagen nadat de omstandigheden waarover gereclameerd wordt zich hebben voorgedaan en in ieder geval binnen veertien dagen na het einde van de overeenkomst kenbaar te worden gemaakt aan MARKER, bij gebreke waarvan deze geacht worden als correct en verschuldigd erkend te zijn.

11.2 Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.

11.3 In geval van gerechtvaardigde reclamaties is MARKER gehouden tot het binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot restitutie van de vergoeding, die betrekking heeft op het gedeelte van de opdracht waar de reclame betrekking op heeft, zulks naar keuze van MARKER.

11.4 MARKER is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden geleden schade.

11.5 Reclamaties geven aan de opdrachtgever nimmer het recht factuurbedragen niet of niet tijdig te betalen of betaling van de factuurbedragen op te schorten.

11.6 Indien de reclamatie niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever ter zake.


12. Opzegging, opschorting en ontbinding

12.1 MARKER is bevoegd om op ieder door haar gewenst moment de opdracht tussentijds te beëindigen, in welk geval MARKER alleen de door haar reeds verrichte werkzaamheden zal declareren, en zij niet aansprakelijk zal zijn als gevolg van de tussentijdse beëindiging.

12.2 MARKER is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

12.3 MARKER is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

aan de opdrachtgever voorlopig of definitief surseance (uitstel) van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel indien de opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever dan wel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft, dan wel MARKER op overige redelijke gronden het vermoeden heeft dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet.

Bovenstaande geldt onverminderd alle overige aan MARKER toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te eisen.

12.2 MARKER heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder een aan voorafgaande ingebrekestelling.

12.3 MARKER heeft bij ontbinding ingevolgedit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen MARKER uit hoofde van de opdracht met opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

12.4 Bij het zich voordoen van de in dit artikel genoemde omstandigheden wordt hetgeen MARKER van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

12.5 Bij een tussentijdse opzegging wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan MARKER een schadeloosstelling naar billijkheid is verschuldigd.

12.6 Een tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld. Indien de partijdie opzegt dit nalaat, kan de wederpartij de opzegging schriftelijk bevestigen.


13. Aansprakelijkheid

13.1 MARKER zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

13.2 MARKER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, behoudens voor zover deze aantoonbaar zou zijn geleden ten gevolge van opzet of grove onachtzaamheid aan de zijde van MARKER. In het laatstgenoemde geval is de aansprakelijkheid van MARKER beperkt tot het bedrag dat zij voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, dan wel tot het bedrag waarvoor MARKER de schade op een derde kan verhalen/doorstoten indien en voor zover dat bedrag hoger is, dan wel bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden met een maximum van Є 4.545,00 indien aangetoond kan worden dat van de zijde van MARKER sprake is van opzet of grove onachtzaamheid.

13.3 De aansprakelijkheid van MARKER voor vertragingsschade en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens afnemer, of iedere andere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart MARKER voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan MARKER onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade o generlei wijze verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van MARKER. Opdrachtgever zal door MARKER ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

13.5 MARKER zal nimmer aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

13.6 De opdrachtgever zal waar van toepassing zorgdragen voor back-ups van programma’s en bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door de opdrachtgever aan MARKER ter beschikking worden gesteld.

13.7 Iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst en/of gebrekkige installatie, modellen of instrumenten, zoals software komt voor rekening van opdrachtgever.

13.8 MARKER zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

13.9 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst, schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


14. Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van bedrijfsinformatie, technische informatie en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens afkomstig van de andere partij, die als vertrouwelijk zijn aan te merken.

14.2 MARKER is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, verplicht tot geheimhouding tegenover derden m.u.v. het tussenkomstbureau indien MARKER en opdrachtgever daar gebruik van maken.

14.3 Binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst zullen partijen desgewenst alle door de geheimhoudingsplicht bestreken documenten en gegevens alsmede kopieën hiervan aan de andere partij retourneren.

14.4 De in dit artikel opgenomen verplichtingen blijven bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

14.5 Opdrachtgever legt MARKER geen belemmeringen op met betrekking tot acceptatie van volgende opdrachten van andere opdrachtgevers.


15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en MARKER waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien eenof meer bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of nie rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

15.3 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en MARKER worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dan wel, naar keuze van de opdrachtgever door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.


16. Verhouding overeenkomst en algemene voorwaarden

16.1 MARKER is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en opdrachtgever hier tijdig schriftelijk over te informeren

16.2 Indien sprake is van strijdigheid van de overeenkomst tussen MARKER en opdrachtgever dan wel van de eventuele driepartijen-overeenkomst met de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.


17. Vervaltermijn

17.1 Voor zover in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens MARKER in verband met het verrichten van werkzaamheden door MARKER in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


18. Aanzeggingen met rechtsgevolg

18.1 Alle aanzeggingen met rechtsgevolg dienen te geschieden bij aangetekende brief of deurwaarder exploot. Onder dergelijke aanzeggingen worden in elk geval begrepen: aansprakelijkstellingen, sommaties en brieven houdende opzegging en ontbinding.